OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě "www.toner-inkoust-naplne.cz", "www.eshop-rychle.cz/toner-inkoust"


I.

Úvodní ustanovení

 

 

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího
 2. Obchodní podmínky se vztahují na prodej v rámci území České republiky
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Prodávajícím je fyzická osoba "Vladimír Riedl, Fűgnerova 1112, 763 02 Zlín - Malenovice" , DIČ: CZ5803110478,   IČ: 02292246 , zapsaná v Živnostenském rejstříku od 4.11.2013, Č.j. MMZL 141843/2013/7

II.

Objednání zboží nebo služby

 1. Objednání zboží nebo služby lze uskutečnit nejlépe přes webové rozhraní nebo e-mailem
 2. Pokud není objednávka provedena přes webové rozhraní, pak by měla obsahovat obdobné údaje jako objednávka přes webové rozhraní provedená, to je:
  • přesné označení zboží nebo služby
  • množství
  • jméno objednatele (nebo obchodní jméno firmy)
  • adresu dodání
  • fakturační adresu, pokud se liší od adresy dodání
  • směrovací číslo
  • doporučujeme také telefonní kontakt - především pro upozornění, že se blíží konec doby, kdy lze zboží na poště vyzvednout
  • případně IČO, DIČ
 3. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu prodávajícího, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.

Cenové a platební podmínky

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 2. Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na adrese prodávajícího (po vzájemné dohodě na termínu)
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Neníli uvedeno výslovně jinak, rozumí se dála kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží. Zboží bude odesláno po připsání kupní ceny na účet prodávajícího
 5. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech doručování v rámci České republiky

IV.

Dodací podmínky

 1. Zboží je možno obdržet:
  • Poštou
  • Osobní odběr po dohodě
  • Po dohodě jiným způsobem

V.

Záruční a reklamační podmínky

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením paragrafu 612 občanského zákoníku)
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlovy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou při převzetí věci v záruční době (záruka).
 5. Práva kupujícího vyplívající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese
 6. Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně zasláno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli částku odpovídající ceně zboží (včetně zaplacených nákladů na dodání zboží) nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.
 2. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím
 3. Vracené zboží nelze poslat na dobírku
 4. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené a nesmí jevit známky opotřebení
 5. Zboží je vhodné vracet v původním obalu
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vracené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.